Pożyczki online: czy obejmuje je ochrona praw konsumenta?

Pożyczki online: czy obejmuje je ochrona praw konsumenta?

15 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Konsumenta. Na jakich przepisach prawa mogą polegać polscy konsumenci? W jaki sposób chronieni są uczestnicy sektora finansowego, np. zaciągający pożyczki online?

Konsumenci są coraz lepiej chronieni przez prawo, które ogranicza określone działania przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno firm handlowych, które zostały zmuszone do respektowania prawa klienta do rozwiązania umowy bez podawania powodu, jak i firm pożyczkowych, których usługi – np. pożyczki online – muszą opierać się na obowiązujących przepisach prawa.

Kim jest konsument?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, za konsumenta uważa się jedynie osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Statusu konsumenta nie posiadają osoby prawne. Drugą stroną w obrocie konsumenckim jest osoba prawna, najczęściej przedsiębiorca, który realizuje daną czynność prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ochrona konsumenta w Polsce

Praw konsumentów broni przede wszystkim Rzecznik Praw Konsumenta, który regionalnie realizuje swoje zadania poprzez Rzeczników Konsumentów. Rzecznicy działają w ramach UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), który regularnie bada zapisy w umowach z konsumentami oraz udziela konsumentom informacji drogą mailową i telefoniczną. W zakresie ochrony konsumentów zaciągających zobowiązania finansowe UOKiK prowadzi również kampanie informacyjne w związku ze zmianą ustawy o kredycie konsumenckim (znowelizowana ustawa weszła w życie 11 marca 2016 roku).

Ochrona konsumentów sektora finansowego

Klienci, którzy korzystają z usług finansowych w bankach, SKOK-ach czy firmach pożyczkowych, powinni dodatkowo korzystać z rejestrów prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W szczególności warto zwrócić uwagę na firmy objęte dozorem finansowym oraz rejestr podmiotów podejrzanych o prowadzenie działalności bankowej w sposób nielegalny.

Ustawa o prawach konsumenta

Ostatnia zmiana w zakresie praw konsumenta weszła w życie 30 maja 2014 roku. Z ustawy bezpośrednio wynika jeden z ważniejszych obowiązków – obowiązek poinformowania konsumenta o sposobach pozasądowego rozpatrywania reklamacji oraz – w określonych przypadkach – dochodzenia roszczeń. UOKiK na podstawie ustawy oraz w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego tworzy i aktualizuje rejestr klauzul niedozwolonych.