dollar

Jakie są etapy odzyskiwania należności

Odzyskanie długów, których czas zapłaty minął wcale nie jest proste. Nie każdy wie, że za słowem windykacja stoi niezwykle czasochłonny proces, który należy przeprowadzać etapami. Zobacz, jak wygląda proces odzyskiwania należności.

Na czym polega odzyskiwanie należności

Odzyskiwanie należności nazywane również windykacją należności polega na wszelkich działaniach zmierzających do odzyskania należności od dłużnika. Windykacja dotyczy należności wymagalnych, tzn. wobec których minął termin płatności.

Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa “vindicatio”. Stosowana była już w Starożytności. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza: “dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. Windykacji mogą więc podlegać zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne.

Sposoby prowadzenia windykacji

Możemy wyróżnić dwa rodzaje prowadzenia windykacji:

  • polubowny, zwany inaczej miękkim – windykacja polubowna polega na na monitorowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. Możemy tutaj wyróżnić podział na tzw. windykację zdalną, polegającą na kontakcie telefonicznym i listowym oraz osobistą, która obejmuje spotkania z dłużnikiem i mediacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
  • sądowy, zwany również twardym – ta windykacja dotyczy przypadków, gdzie występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się ona do uzyskania sądowegowyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Etapy odzyskiwania należności

Odzyskiwanie należności to często długi proces, który dzieli się na poszczególne etapy:

  • etap przedsądowy – to etap polubowny, gdzie firma odzyskująca należności monitoruje sytuację osoby zadłużonej i nawiązuje z nią kontakt, aby wyjaśnić przyczyny powstałej sytuacji. Działanie to opiera się na wysyłaniu monitów bądź też stosowane są inne formy wezwania do zapłaty.

Etap przedsądowy to okres, w którym osoba zadłużona może np. zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wydłużenie okresu spłaty, obniżenie wysokości rat, czy wstrzymanie naliczania odsetek. Jest to więc czas, by znaleźć rozwiązanie dla uregulowania przeterminowanego zadłużenia i podpisać ugodę.

  • postępowanie sądowe – brak porozumienie ze strony dłużnika i chęci na polubowne rozwiązanie problem skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Po zapoznaniu się z aktami sprawy sąd wydaje wyrok lub nakaz zapłaty,
    w którym nakazuje pozwanemu dłużnikowi zapłatę odpowiednich kwot.

Nie jest to już jednak kwota samego zadłużenia wraz z naliczonymi odsetkami, ponieważ sąd dolicza do niej koszty procesu, zawierające również koszty zastępstwa procesowego. Kwota ta jest wskazana przez sąd, a uzależniona jest od wysokości zobowiązania. Tu występuje zależność, im większy dług, tym wyższe koszty zastępstwa procesowego. 

  • postępowanie klauzulowe – gdy wyrok sądu nie będzie wystarczającym argumentem dla dłużnika, by rozliczyć się z zobowiązania sprawa kierowana jest do komornika. Zanim jednak komornik będzie mógł rozpocząć swoje procedury nakaz zapłaty musi posiadać tzw. klauzulę wykonalności. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek do sądu o wydanie klauzuli. To wiąże się
    z kolejnymi kosztami i czasem.
  • postępowanie egzekucyjne – klauzula wykonalności, czyli tytuł wykonawczy umożliwia podjęcie czynności przez komornika. Komornik egzekwując dług pobiera opłatę za swoje usługi w wysokości od 8% do 15% wartości należności. Nalicza też koszty, które poniesie prowadząc sprawę, jak koszty korespondencji oraz koszty procesowe dla pełnomocnika wierzyciela.

Najpowszechniejszą formą odzyskiwania należności jest egzekucja z rachunku bankowego. Skuteczna jest ona tylko wówczas, gdy dłużnik na swoim koncie bankowym posiada środki finansowe.

Inną formą egzekucji prowadzonej przez komornika jest egzekucja z ruchomości lub też z nieruchomości należących do dłużnika. Egzekucja z ruchomości może dotyczyć samochodów, maszyn bądź też innych wartościowych ekonomicznie przedmiotów. Taka procedura trwa jednak znacznie dłużej, ponieważ wymaga dokonania wpisu w księdze wieczystej, przeprowadzenia wyceny nieruchomości przez biegłego oraz przeprowadzenie licytacji. 

Aby windykacja była skuteczna powinna być przeprowadzona możliwie jak najszybciej, ponieważ im starszy dług, tym trudniej go odzyskać, również dlatego, że rośnie on z każdym kolejnym dniem.